Statut

Załącznik do Uchwały Nr XLIX/934/06 Rady Miasta Szczecin
z 9 stycznia 2006 r.

STATUT MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W SZCZECINIE

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie, zwana dalej Biblioteką, działa na podstawie uchwały Nr X/102/95 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 20 marca 1995 r. w sprawie powołania zakładu budżetowego pod nazwą Miejska Biblioteka Publiczna, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 r. (Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) oraz niniejszego statusu.

§ 2. 1. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury, działającą w formie
organizacyjnej właściwej dla bibliotek.
2. Biblioteka posiada osobowość prawną i jest wpisana do Rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora pod numerem 4/97.
3. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Miasto Szczecin.
4. Biblioteka stanowi samodzielną instytucję kultury w rozumienia art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach.

§ 3. 1. Terenem działań Biblioteki jest miasto Szczecin.
2. Siedzibą Biblioteki jest miasto Szczecin.
3. Biblioteka używa pieczęci nagłówkowej, podłużnej, zawierającej pełną nazwę i adres Biblioteki oraz pieczęci okrągłej zawierającej pośrodku wizerunek Gryfa Pomorskiego, a w otoku nazwę o pełnym brzmieniu, służącej do oznakowania własności zbiorów Biblioteki.

Rozdział 2.
Zakres działalności

§ 4. 1. Celem działalności Biblioteki jest zaspokajanie i rozwijanie potrzeb
czytelniczych społeczeństwa, wspomaganie systemu edukacji i wychowania oraz upowszechnianie wiedzy i informacji na temat kultury i nauki.

2. Do zakresu statutowej działalności Biblioteki należy:
1) gromadzenie i opracowanie materiałów bibliotecznych,
2) udostępnianie i wypożyczanie materiałów bibliotecznych oraz prowadzenie wypożyczeni międzybibliotecznych,
3) prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej,
4) popularyzacja książki i czytelnictwa,
5) współdziałanie z bibliotekami innych sieci, krajowymi i zagranicznymi, instytucjami kultury, organizacjami i stowarzyszeniami społecznymi w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa,
6) doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej,
7) prowadzenie działalności wydawniczej i usług konserwatorskich,
8) organizowanie narad, konferencji, wykładów odczytów, szkoleń oraz innych imprez związanych z rozwojem nauki i kultury.

§ 5. Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych odrębnymi przepisami. Środki uzyskane z działalności gospodarczej przeznaczone są na realizację działalności statutowej.

Rozdział 3.
Organy zarządzające i doradcze oraz sposób ich powoływania

§ 6. 1. Biblioteką kieruje dyrektor, który organizuje jej działalność i reprezentuje ją na zewnątrz, a także odpowiada za prawidłową realizację działalności statutowej, właściwe gospodarowanie mieniem i środkami finansowymi instytucji.

2. Dyrektor może powołać i odwołać zastępcę dyrektora, po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta.

3. Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent Miasta w trybie przewidzianym ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

§ 7. 1. Dyrektor może powołać zespół konsultacyjny jako organ doradczy i opiniodawczy dyrektora.

2. Zasady i tryb pracy zespołu konsultacyjnego określa regulamin organizacyjny Biblioteki.

§ 8. 1. Organizację wewnętrzną Biblioteki określa regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora, po zasięgnięciu opinii organizatora oraz opinii działających niej organizacji związkowych i stowarzyszeń zawodowych.

2. Wykaz jednostek organizacyjnych Biblioteki zawiera załącznik do Statutu.

Rozdział 4.
Źródła finansowania działalności biblioteki

§ 9. 1. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

2. Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania. Podstawą gospodarki finansowej instytucji kultury jest plan finansowy ustalony przez dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.

3. Plan finansowy Biblioteki oraz sprawozdania finansowe podlegają przedstawieniu organizatorowi.

4. Organem zatwierdzającym roczne sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu instytucji jest Prezydent Miasta Szczecin.

5. Roczne sprawozdanie finansowe podlega obligatoryjnemu badaniu przez biegłego rewidenta przed jego zatwierdzeniem.

§ 10. 1. Bibliotek może uzyskiwać środki finansowe na prowadzenie działalności z następujących źródeł:
1) działalności statutowej,
2) sprzedaży składników majątku ruchomego,
3) najmu i dzierżawy składników majątkowych,
4) dotacji podmiotowej i celowej z budżetu Gminy Miasto Szczecin,
5) dotacji celowej na zadania objęte mecenatem państwa, w tym dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, z budżetu państwa, z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
6) środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych,
7) innych źródeł,
8) działalności gospodarczej.

2. (uchylony).

3. Wysokość rocznej dotacji na działalność Biblioteki ustala organizator i przekazuje środki finansowe w formie:
1) dotacji podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów,
2) dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,
3) dotacji celowej na realizację wskazanych zadań i programów.

Rozdział 5.
Zasady dokonywania zmian statutowych

§ 11. Zmian w Statucie Biblioteki dokonuje Rada Miasta Szczecin w trybie
właściwym do jego nadania.
§ 12. Likwidacja Biblioteki może nastąpić na mocy uchwały Rady Miasta.

Scroll Up
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w polityce prywatności, Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies we wskazanych w niej celach, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce lub opuszczenie serwisu.
Skip to content