Deklaracja dostępności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie

Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.mbp.szczecin.pl oraz katalogu elektronicznego biblioteki.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-05-11
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2020-11-03

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Pojedyncze dokumenty w PDF zapisane jako obrazy

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

 • Deklarację sporządzono dnia 2020-09-21

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Szczecinie.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. 

 • Osoba kontaktowa: Anna Rutkowska
 • E-mail: [email protected]
 • Telefon: 666 871 342 (możliwy kontakt przez SMS)

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu

Żądanie powinno zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony internetowej lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeżeli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. 

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. 

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dyrekcja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie (ul. Hoene-Wrońskiego 1)

Dyrekcja mieści się w dwupiętrowym budynku wolnostojącym na terenie ogrodzonym, by do niego wejść, należy przejść przez dwuetapowy system kontroli: 1) domofon po lewej stronie przy furtce 2) po wejściu po schodach  do klatki schodowej domofon po lewej stronie przy drzwiach

 • Budynek posiada wąską klatkę schodową łączącą piętra oraz kręte schody
 • Brak windy
 • Brak pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych
 • Brak parkingu
 • Brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami
 • Możliwy wstęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia nr 1 (ul. Bolesława Śmiałego 4, wejście od ul. 5 Lipca)

 • Biblioteka mieści się na parterze kamienicy mieszkalnej
 • Wejście na ogólnodostępną klatkę schodową wymaga użycia domofonu (po prawej stronie drzwi)
 • Z szerokiej klatki schodowej wejście do biblioteki po kilku schodach
 • Brak windy
 • Brak pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych
 • Ogólnodostępne miejsca parkingowe, w tym miejsce dla osób z niepełnosprawnościami
 • Możliwy wstęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia nr 2 (ul. Sikorskiego 10)

 • Biblioteka mieści się na parterze budynku mieszkalnego
 • Wejście bezpośrednio z ulicy po kilku schodach
 • Brak windy
 • Brak pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych
 • Brak miejsc parkingowych
 • Możliwy wstęp z psem asystującym 
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia nr 3 (ul. Światowida 97)

 • Biblioteka mieści się na parterze kamienicy mieszkalnej, wejście do budynku po dwóch schodach
 • Wejście na klatkę schodową wymaga użycia domofonu (po lewej stronie drzwi)
 • Z szerokiej ogólnodostępnej klatki schodowej wejście do biblioteki po kilku schodach
 • Brak windy
 • Brak pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych
 • Brak miejsc parkingowych
 • Możliwy wstęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia nr 4 (ul. Barnima 25)

 • Biblioteka mieści się w parterowym budynku wolnostojącym na terenie ogrodzonym
 • Wejście na teren posesji z dwóch stron – przez dwie furtki
 • Biblioteka przystosowana dla osób z  niepełnosprawnościami – poszerzone otwory drzwiowe, podjazd przy wejściu do biblioteki, toaleta
 • Miejsca parkingowe ogólnodostępne, brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami
 • Możliwy wstęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia nr 5 (ul. Mieszka I 105)

 • Biblioteka mieści się na  pierwszym piętrze w pawilonie handlowym 
 • Wejście na piętro tylko po schodach
 • Brak windy
 • Brak pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych
 • Brak miejsc parkingowych
 • Możliwy wstęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia nr 6 (ul. Dziennikarska 39)

 • Biblioteka mieści się w dwupiętrowym budynku wolnostojącym na terenie ogrodzonym
 • Wejście na teren posesji przez furtkę
 • Wejście do budynku po schodach, na kolejne piętra prowadzą schody
 • Brak windy
 • Brak pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych
 • Brak miejsc parkingowych
 • Możliwy wstęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia nr 8 (ul. Konopnickiej 9)

 • Biblioteka mieści się na wysokim parterze dwupiętrowego budynku wolnostojącego na terenie ogrodzonym
 • Wejście do biblioteki bezpośrednio z ogrodu po ośmiu schodach
 • Brak pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych
 • Brak miejsc parkingowych
 • Możliwy wstęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia nr 10 (ul. Bałtycka 6)

 • Biblioteka mieści się na wysokim parterze w piętrowym budynku wolnostojącym na terenie ogrodzonym
 • Wejście na teren posesji przez furtkę
 • Wejście do biblioteki z ogrodu, po siedmiu schodach
 • Brak windy
 • Brak pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych
 • Brak miejsc parkingowych
 • Możliwy wstęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia nr 11 (ul. Pogodna 49)

 • Biblioteka mieści się na parterze budynku wolnostojącego na terenie ogrodzonym
 • Wejście na teren posesji z dwóch stron przez furtki, wejście od ul. Jaworowej pozbawione jest barier architektonicznych
 • Przed drzwiami do biblioteki dwa schodki
 • Brak pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych
 • Brak miejsc parkingowych
 • Możliwy wstęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia nr 12 (ul. Marcina 1)

 • Biblioteka mieści się na  pierwszym piętrze w pawilonie handlowym 
 • Wejście na piętro tylko po schodach
 • Brak windy
 • Brak pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych
 • Parking ogólnodostępny, w tym miejsce dla osób z niepełnosprawnościami
 • Możliwy wstęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia nr 13 (ul. Księżnej Zofii 2)

 • Biblioteka mieści się na parterze budynku mieszkalnego
 • Wejście bezpośrednio z ulicy
 • Brak informacji głosowych i pętli indukcyjnych
 • Brak miejsc parkingowych
 • Możliwy wstęp z psem asystującym 
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia nr 14 (ul. Krzemienna 17)

 • Biblioteka mieści się w parterowym budynku wolnostojącym 
 • Wejście bezpośrednio z ulicy, po czterech schodach
 • Brak pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych
 • Brak miejsc parkingowych
 • Możliwy wstęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia nr 17 (ul. Łukasiewicza 8)

 • Biblioteka mieści się w piętrowym budynku wolnostojącym na terenie ogrodzonym
 • Wejście na teren posesji przez furtkę
 • Wejście do biblioteki z ogrodu, po schodach
 • Brak windy
 • Brak pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych
 • Brak miejsc parkingowych
 • Możliwy wstęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia nr 18 (ul. Batalionów Chłopskich 26a)

 • Biblioteka mieści się w parterowym budynku wolnostojącym 
 • Wejście bezpośrednio z ulicy
 • Biblioteka przystosowana dla osób z  niepełnosprawnościami – poszerzone otwory drzwiowe, podjazd przy wejściu do biblioteki
 • Brak  informacji głosowych i pętli indukcyjnych
 • Brak miejsc parkingowych
 • Możliwy wstęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia nr 19 (ul. Włościańska 1)

 • Biblioteka mieści się na  pierwszym piętrze w pawilonie handlowym 
 • Wejście na piętro tylko po schodach
 • Brak windy
 • Brak pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych
 • Brak miejsc parkingowych
 • Możliwy wstęp z psem asystującym
 • Możliwość komunikacji z bibliotekarzem w SJM

Filia nr 20 (ul. Śląska 21)

 • Biblioteka mieści się na parterze kamienicy mieszkalnej
 • Wejście do biblioteki bezpośrednio z ulicy, po dwóch schodach
 • Brak pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych
 • Brak miejsc parkingowych
 • Możliwy wstęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia nr 22 (ul. Narutowicza 4)

 • Biblioteka mieści się na parterze kamienicy mieszkalnej
 • Wejście na ogólnodostępną klatkę schodową wymaga użycia domofonu (po lewej stronie drzwi), wejście po dwóch schodach
 • Z szerokiej ogólnodostępnej klatki schodowej wejście do biblioteki po lewej stronie
 • Brak windy
 • Brak pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych
 • Brak miejsc parkingowych
 • Możliwy wstęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia nr 24 (ul. Bohaterów Warszawy 55)

 • Biblioteka mieści się na terenie akademików, na pierwszym piętrze budynku mieszkalnego
 • Wejście przez portiernię, po schodach na teren zielony, następnie przez ogólnodostępną klatkę schodową po schodach
 • Brak windy
 • Brak pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych
 • Parking ogólnodostępny, brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami
 • Możliwy wstęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia nr 25 (ul. Ku Słońcu 76)

 • Biblioteka mieści się na parterze budynku mieszkalnego
 • Wejście bezpośrednio z ulicy przez furtkę
 • Brak pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych
 • Brak miejsc parkingowych
 • Możliwy wstęp z psem asystującym 
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia nr 28 (pl. Lotników 7)

 • Biblioteka mieści się na pierwszym piętrze pawilonu handlowego
 • Wejście na ogólnodostępną klatkę schodową z ulicy po kilkunastu schodach
 • Brak windy
 • Brak pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych
 • Ogólnodostępne miejsca parkingowe, brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami
 • Możliwy wstęp z psem asystującym 
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia nr 29 (ul. Kresowa 1)

 • Biblioteka mieści się w parterowym budynku wolnostojącym na terenie ogrodzonym
 • Wejście na teren posesji przez furtkę
 • Wejście do biblioteki z ogrodu, jeden schodek przed drzwiami wejściowymi
 • Brak pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych
 • Brak miejsc parkingowych
 • Możliwy wstęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia nr 30 (ul. 9 Maja 17)

 • Biblioteka mieści się na  pierwszym piętrze w pawilonie handlowym 
 • Wejście na piętro tylko po schodach
 • Brak windy
 • Brak pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych
 • Ogólnodostępne miejsca parkingowe, w tym miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami
 • Możliwy wstęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia nr 36 (ul. Bartnicza 10a)

 • Biblioteka mieści się w parterowym budynku wolnostojącym 
 • Wejście bezpośrednio z ulicy
 • Biblioteka przystosowana dla osób z  niepełnosprawnościami – poszerzone otwory drzwiowe, podjazd przy wejściu do biblioteki, toaleta
 • Brak miejsc parkingowych
 • Możliwy wstęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia nr 38 (ul. 2 Kwietnia 1)

 • Biblioteka mieści się w parterowym budynku wolnostojącym 
 • Wejście bezpośrednio z ulicy po sześciu schodach
 • Brak pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych
 • Ogólnodostępne miejsca parkingowe, brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami
 • Możliwy wstęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia nr 41 (ul. Piaseczna 40)

 • Biblioteka mieści się w budynku szkoły podstawowej, na poziomie -1
 • Dostęp przez główne wejście do szkoły, a dalej przez hol, po schodach w dół
 • Brak windy
 • Brak pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych
 • Ogólnodostępne miejsca parkingowe, brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami
 • Możliwy wstęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia nr 42 (ul. Potulicka 29)

 • Biblioteka mieści się w parterowym pawilonie handlowym 
 • Wejście bezpośrednio z ulicy bez barier architektonicznych
 • Brak informacji głosowych i pętli indukcyjnych
 • Parking ogólnodostępny, brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami
 • Możliwy wstęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia nr 43 (ul. Klonowica 46a)

 • Biblioteka mieści się w na parterze budynku mieszkalnego
 • Wejście bezpośrednio z ulicy
 • Brak informacji głosowych i pętli indukcyjnych
 • Parking ogólnodostępny, brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami
 • Możliwy wstęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia nr 46 (ul. Nad Odrą 26)

 • Biblioteka wyłączona z użytkowania

Filia nr 48 (ul. Rydla 93)

 • Biblioteka mieści się na parterze piętrowego pawilonu handlowego 
 • Wejście bezpośrednio z ulicy, przed wejściem jeden schodek
 • Brak informacji głosowych i pętli indukcyjnych
 • Ogólnodostępne miejsca parkingowe, brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami
 • Możliwy wstęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia nr 50 (ul. Maciejewicza 27)

 • Biblioteka mieści się na parterze wielopiętrowego budynku mieszkalnego
 • Wejście po schodach na ogólnodostępną klatkę schodową po użyciu domofonu (po prawej stronie)
 • Wejście do biblioteki po schodach, na wprost drzwi wejściowych 
 • Brak windy
 • Brak pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych
 • Parking ogólnodostępny, w tym miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami
 • Możliwy wstęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia nr 53 (ul. Seledynowa 50)

 • Biblioteka mieści się w budynku szkoły podstawowej, na poziomie -1
 • Dostęp przez główne wejście do szkoły, a dalej przez hol, po schodach w dół
 • Brak windy
 • Brak pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych
 • Brak miejsc parkingowych
 • Możliwy wstęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia nr 54 ProMedia (al. Wojska Polskiego 2)

 • Biblioteka znajduje się na parterze w kamienicy
 • Wejście samodzielne bezpośrednio z ulicy
 • Biblioteka przystosowana dla osób z  niepełnosprawnościami – poszerzone otwory drzwiowe, podjazd przy wejściu do biblioteki, toaleta
 • Ogólnodostępne miejsca parkingowe, w tym miejsce dla osób z niepełnosprawnościami
 • Możliwy wstęp z psem asystującym
 • Możliwość komunikacji z bibliotekarzem w SJM
 • Pętla indukcyjna

Biblioteka na Wrzosowym Wzgórzu (ul. Józefa Romana 20/U1)

 • Biblioteka mieści się na parterze budynku mieszkalnego
 • Wejście samodzielne bezpośrednio z ulicy
 • Biblioteka przystosowana dla osób z  niepełnosprawnościami – poszerzone otwory drzwiowe, podjazd przy wejściu do biblioteki, toaleta
 • Parking ogólnodostępny, z miejscami postojowymi dla osób z niepełnosprawnościami
 • Możliwy wstęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia nr 3 dla dzieci (ul. Nałkowskiej 15)

 • Biblioteka mieści się na parterze budynku mieszkalnego
 • Wejście samodzielne bezpośrednio z ulicy
 • Biblioteka przystosowana dla osób z  niepełnosprawnościami – poszerzone otwory drzwiowe, podjazd przy wejściu do biblioteki
 • Ogólnodostępne miejsca parkingowe, w tym miejsce dla osób z niepełnosprawnościami
 • Możliwy wstęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia nr 9 dla dzieci (ul. Księżnej Anastazji 27/2) 

 • Biblioteka mieści się na parterze czteropiętrowego budynku mieszkalnego
 • Wejście na ogólnodostępną klatkę schodową po użyciu domofonu (po prawej stronie)
 • Wejście do biblioteki po schodach, po prawej stronie
 • Brak windy
 • Brak pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych
 • Brak miejsc parkingowych
 • Możliwy wstęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Udogodnienia

 • Możliwość zmiany wielkości czcionki
 • Możliwość zmiany kontrastu                                                        
 • Obsługa serwisu możliwa jest przy pomocy klawiatury i myszki.
Scroll Up
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w polityce prywatności, Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies we wskazanych w niej celach, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce lub opuszczenie serwisu.
Skip to content