Kodeks Etyki

KODEKS ETYKI
PRACOWNIKÓW MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SZCZECINIE  

Preambuła
Kodeks Etyki zawiera zasady i wartości etyczne, wyznaczające standardy postępowania pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie (dalej: MBP). Poszanowanie tych wartości i przestrzeganie zasad służy budowaniu efektywnej, uczciwej i przyjaznej atmosfery, a poprzez to kształtowaniu właściwych relacji pracowników MBP w Szczecinie ze społeczeństwem. 

§ 1. Cele Kodeksu Etyki:

1. ustanowienie standardów postępowania, których powinni przestrzegać pracownicy MBP, wypełniając swoje obowiązki,

2. wspieranie  pracowników  MBP  w  prawidłowym  wypełnianiu  tych standardów,   w  zgodzie z oczekiwaniami społeczeństwa – odbiorcy usług MBP,

3. informowanie społeczeństwa o standardach postępowania, jakich ma prawo oczekiwać od pracowników MBP w Szczecinie.

§ 2. Rola pracowników MBP:

1. pracownik MBP ma świadomość, że jego praca ma charakter służby publicznej,

2. przy wykonywaniu swoich obowiązków pracownik MBP ma na względzie dobro odbiorców usług MBP oraz chroni uzasadnione interesy każdej uprawnionej osoby, a w szczególności:
a. działa tak, aby jego postępowanie mogło być wzorem praworządności i prowadziło do pogłębienia zaufania do MBP,
b. wykonuje pracę z poszanowaniem godności innych oraz swojej własnej,
c. pamięta, że swoim postępowaniem daje świadectwo o Miejskiej Bibliotece Publicznej oraz współtworzy jej pozytywny wizerunek,
d. przedkłada dobro publiczne nad interesy własne i swojego środowiska.

§ 3. Zasady wyznaczające standardy postępowania pracowników MBP przy wykonywaniu swoich obowiązków:

1. Zasada praworządności – oznacza, że pracownik MBP wykonuje swoje obowiązki, przestrzegając przepisów obowiązującego prawa, mając na względzie interes publiczny.

2. Zasada rzetelności oznacza, że pracownik MBP:
a. wykonuje swoje obowiązki sumiennie, wykorzystując w sposób najlepszy swoją wiedzę i umiejętności,
b. podejmowane działania opiera na prawidłowo dokonanych ustaleniach, a uzyskane informacje wykorzystuje wyłącznie do celów służbowych,
c. w pracy nie kieruje się emocjami, jest gotów do przyjęcia krytyki, uznania swoich błędów i do naprawienia ich konsekwencji,
d. realizuje swoje zadania, kierując się przewidzianym trybem działania,
e. jest lojalny wobec MBP, zwierzchników i innych współpracowników,
f. jest gotów do wykonywania poleceń służbowych, mając przy tym na względzie, aby nie zostało naruszone prawo lub popełniona pomyłka.

3. Zasada bezstronności i bezinteresowności oznacza, że pracownik MBP:
a.   równo traktuje wszystkich odbiorców usług MBP i współpracowników, bez względu na pokrewieństwo, znajomość, przynależność do danej organizacji, kolor skóry, płeć, stan cywilny, pochodzenie etniczne, język, religię, poglądy polityczne, orientację seksualną, postawę, reputację, pozycję społeczną,
b. w przypadku konfliktu interesu w sprawach prywatnych i służbowych wyłącza się z działań mogących wywołać podejrzenia o stronniczość lub interesowność,
c. nie podejmuje żadnych prac ani zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z obowiązkami służbowymi,
d. w związku ze swoją pracą nie przyjmuje żadnych korzyści materialnych ani osobistych.

4. Zasada profesjonalizmu oznacza, że pracownik MBP:
a. zawsze jest przygotowany do jasnego merytorycznego uzasadnienia własnych decyzji i sposobu postępowania,
b. dąży do pełnej znajomości aktów prawnych oraz wszystkich faktycznych i prawnych okoliczności spraw,
c. dba o systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
d. jest życzliwy, zapobiega napięciom w pracy i rozładowuje je, przestrzega zasad poprawnego zachowania, dzieli się własnym doświadczeniem i wiedzą,
e. w swoich kontaktach z interesantami zachowuje się właściwie, uprzejmie i pozostaje dostępny, stara się być pomocny oraz udziela wyczerpujących i dokładnych odpowiedzi na skierowane do niego pytania.

5. Zasada jawności oznacza, że pracownik MBP:
a. wykonuje swoje obowiązki zgodnie z przyjętymi standardami i procedurami,
b. szanuje prawo obywateli do informacji, dochowując przy tym tajemnicy prawnie chronionej.

6. Zasada neutralności oznacza, że pracownik MBP nie ulega wpływom i naciskom, które mogą prowadzić do działań stronniczych lub sprzecznych z interesem publicznym.

7. Zasada odpowiedzialności oznacza, że pracownik MBP nie uchyla się od podejmowania trudnych rozstrzygnięć oraz odpowiedzialności za swoje postępowanie.

§ 4. Kodeks Etyki Pracowników MBP a normy ogólne i kodeksy różnych grup zawodowych.

1. Przedstawiony zbiór zasad traktować należy jako wyszczególnienie tych spośród ogólnie przyjętych i społecznie akceptowanych wartości i zasad, które w sposób istotny dotyczą pracowników MBP. Kodeks Etyki w żaden sposób nie unieważnia wartości i zasad, które powszechnie uznawane są za obowiązujące, a które nie zostały wymienione.

2. MBP jest instytucją zatrudniającą osoby należące do różnych grup zawodowych. Pracowników MBP obowiązują kodeksy etyczne i kodeksy dobrej praktyki właściwe dla danej grupy zawodowej, o ile dokument taki ma zastosowanie do danego pracownika.

§ 5. Naruszenie przez pracownika MBP postanowień Kodeksu Etyki powoduje odpowiedzialność regulaminową (porządkową) oraz przewidziane prawem konsekwencje.

Scroll Up
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w polityce prywatności, Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies we wskazanych w niej celach, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce lub opuszczenie serwisu.
Skip to content