Zdjęcie prezentuje gry planszowe, ustawione jedna za drugą.

Wypożycz grę!

Z okazji Dnia Dziecka mamy doskonała wiadomość nie tylko dla dzieci! Nasza najnowsza filia nr 7 (pl. Matki Teresy z Kalkuty 8) od dzisiaj wypożycza gry planszowe i karciane. Dotychczas były dostępne tylko na miejscu, ale na liczne prośby naszych Czytelników zdecydowaliśmy się udostępniać je także „na wynos”.

Wszystkich chętnych zapraszamy do wypożyczania. Oczywiście najpierw prosimy o zapoznanie się z regulaminem.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z GIER PLANSZOWYCHI KARCIANYCH W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W SZCZECINIE

 1. Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie (dalej: MBP) umożliwia czytelnikom nieodpłatne korzystanie z gier planszowych i karcianych (dalej: gier) na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
 2. Z gier może korzystać tylko osoba zapisana do MBP (dalej: Czytelnik), wobec której:
  2.1. nie wyciągnięto odpowiednich konsekwencji w trybie § 16 Regulaminu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie,
  2.2. nie istnieje nieuregulowane wobec MBP zobowiązanie, w szczególności z tytułu kar za przetrzymanie.
 3. Korzystanie z gier może polegać na ich wypożyczeniu albo udostępnieniu.
 4. Zasady wypożyczania gier są następujące:
  4.1. w wypożyczalni gier obowiązuje system wolnego dostępu do półek.
  4.2. gry wypożyczane są na okres 14 dni na podstawie umowy użyczenia a Czytelnik zobowiązany jest do terminowego ich zwrotu. Czytelnik może równolegle wypożyczyć tylko jedną grę, przy czym dla potrzeb określenia limitu jednocześnie wypożyczonych pozycji (§ 6 ust. 2 zd. 3 Regulaminu MBP) gra traktowana jest jako jedna pozycja.
  4.3. MBP może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej gry na wniosek Czytelnika, jeżeli inny Czytelnik jej nie zarezerwował. Wniosek taki można złożyć najwyżej raz w odniesieniu do tej samej gry. Przesunięcie terminu może nastąpić na okres maksymalnie 14 dni.
  4.4. wniosek o przesunięcie terminu zwrotu wypożyczonej gry może być złożony najpóźniej w dniu, w którym Czytelnik ma obowiązek jej zwrotu. Wniosek o przesunięcie terminu może być złożony po tym dniu, jednakże pod warunkiem:
  4.4.1. uprzedniego uiszczenia opłat za przetrzymanie,
  4.4.2. złożenia wniosku nie później niż w 13. dniu, licząc od dnia, w którym czytelnik miał obowiązek zwrotu wypożyczonej gry.
  4.5. bez uszczerbku dla powyższych postanowień Czytelnik ma możliwość samodzielnego jednorazowego przesunięcia terminu zwrotu gry, jeżeli inny Czytelnik jej nie zarezerwował, poprzez własne konto na stronie internetowej MBP (www.mbp.szczecin.pl).
  4.6. w przypadku niedochowania terminu zwrotu wypożyczonej gry Czytelnik zobowiązany jest do spełnienia na rzecz MBP świadczenia pieniężnego w wysokości 2,- zł (dwa złote) za każdy dzień przypadający po terminie zwrotu gry aż do dnia jej zwrotu. Poza tą opłatą Czytelnik jest zobowiązany do zwrotu MBP kosztów ewentualnego upomnienia.
 5. Zasady udostępniania gier są następujące:
  5.1. Czytelnik może korzystać z gier w czytelni.
  5.2. przed rozpoczęciem korzystania z gier w czytelni Czytelnik pozostawia bibliotekarzowi kartę biblioteczną.
  5.3. udostępniane gry Czytelnik zgłasza bibliotekarzowi w celu ich zarejestrowania.
  5.4. korzystanie z gier w czytelni należy zakończyć co najmniej 30 minut przed zamknięciem biblioteki, aby bibliotekarz miał czas sprawdzić kompletność oddawanej gry.
 6. Wspólne zasady korzystania z gier są następujące:
  6.1. przed wypożyczeniem/udostępnieniem gry Czytelnik powinien sprawdzić czy gra jest kompletna według załączonego wykazu.
  6.2. wszelkie braki czy uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi przed wypożyczeniem/udostępnieniem gry. MBP nie wypożycza/nie udostępnia gier niekompletnych. Brak zgłoszenia braków i uszkodzeń gry uznaje się jako powierzenie Czytelnikowi gry kompletnej.
  6.3. przed zdjęciem z konta wypożyczonej/udostępnionej gry bibliotekarz powinien sprawdzić jej kompletność.
 7. Czytelnik powinien szanować wypożyczone gry, chronić je przed wszelkimi uszkodzeniami i zniszczeniem. Czytelnik i bibliotekarz powinni zwrócić uwagę na kompletność i stan gry przed jej wypożyczeniem. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia, zniszczenia lub zdekompletowania wypożyczonej gry odpowiada Czytelnik. W przypadku zagubienia, uszkodzenia, zniszczenia lub zdekompletowania gry:
  7.1. Czytelnik jest zobowiązany odkupić taką samą grę lub takie same elementy gry w stanie nie gorszym od egzemplarza wypożyczonego/udostępnionego albo
  7.2. uiścić opłatę w wysokości rynkowej wartości nowego egzemplarza takiej gry, jednakże:
  7.2.1. w przypadku pozycji wydanych w ciągu ostatnich dwóch lat opłata wynosi dwukrotność tej wartości,
  7.2.2. w przypadku pozycji najbardziej wartościowych w zbiorze MBP opłata wynosi trzykrotność tej wartości.
  Wywiązanie się przez Czytelnika ze zobowiązań, o których mowa w pkt. 7.2., jest równoznaczne ze zwrotem gry.
  7.3. czytelnik nie nabywa prawa własności do gry zagubionej, uszkodzonej, zniszczonej lub zdekompletowanej.
  7.4. niedopełnienie przez Czytelnika obowiązków, o których mowa w powyższych punktach, może skutkować skierowaniem sprawy do postępowania windykacyjnego, sądowego oraz egzekucyjnego, a także umieszczeniem odpowiednich danych w rejestrze dłużników.
 8. W przypadku nieprzestrzegania przez Czytelnika niniejszego Regulaminu mogą zostać wyciągnięte następujące konsekwencje:
  8.1. okresowe zawieszenie prawa do korzystania z gier,
  8.2. pozbawienie prawa do korzystania z gier lub wszystkich usług MBP.
  Decyzje w tym zakresie podejmuje Dyrektor MBP na wniosek kierownika filii lub z własnej inicjatywy.
Data publikacji
15 czerwca, 2021
Udostępnij
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Zobacz też inne aktualności

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

Jak co roku dołączamy do międzynarodowej akcji promowania czytelnictwa. Już 23 kwietnia (wt.) od godz. 15:00 szukajcie nas w centrum Szczecina, gdzie rozdawać będziemy książki, zapraszając do odwiedzania naszych bibliotek. W tej fajnej i szlachetnej przygodzie będą wspierać nas wolontariuszki...
 

Kody Legimi na kwiecień 2024 WYCZERPANE

Szanowni Państwo! Drodzy Czytelnicy MBP w Szczecinie! W ramach oferty MBP w Szczecinie Czytelnicy mogą korzystać z bezpłatnego dostępu do Legimi. Oferta skierowana jest wyłącznie do Czytelników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie, którzy mają uregulowane wszelkie zobowiązania względem MBP. Warunkiem...
 

Wirtualne spacery - podsumowanie projektu

10 stycznia 2023 r. wyruszyliśmy na wyprawę po naszych filiach, chcąc cyklicznie prezentować je Wam, pomysłowo i inspirująco. Była to wycieczka wirtualna, choć my realnie odwiedzaliśmy kolejne biblioteki, aby robić ich zdjęcia — budulec prezentacji multimedialnych. W każdej filii staraliśmy...
 

Poza granicami słowa (Jenseits der Grenzen des Wortes) [fotorelacja]

Od marca do kwietnia zostaliśmy partnerem w polsko-niemieckim projekcie, organizowanym przez Beatę Zuzannę Borawską. Punktem wyjścia podczas spotkań były rozmowy na temat złożonościtożsamości kobiet Pogranicza, tkania osobistych herstorii, dzielenia się kobiecymi doświadczeniami i obserwacjami. Było to swoiste „mapowanie granicy” pomiędzy...
 
Scroll Up
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w polityce prywatności, Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies we wskazanych w niej celach, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce lub opuszczenie serwisu.
Skip to content