Biblioteka Miejska w Szczecinie

Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie

Aktualnie znajdujesz się w dziale: ROI

Dokument

ROI

Informacja Administratora Danych przekazywana

CZYTELNIKOM

 

 

W trybie Rozporządzenia RODO (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 04.05.2016 r.) informujemy iż:

 

Administrator / dane kontaktowe administratora / Inspektora Ochrony Danych

Administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie, ul. Hoene-Wrońskiego 1, 71-302 Szczecin, biblioteka@mbp.szczecin.pl, tel.: +48 91 487 21 64

Inspektor Ochrony Danych: iod@mbp.szczecin.pl

 

Cele przetwarzania danych i podstawa prawna

  1. świadczenie usług bibliotecznych zgodnie z Regulaminem MBP w Szczecinie – art. 6 ust. 1 pkt. b) i c)

  2. dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami – art. 6 ust. 1 pkt. f) Rozporządzenia (dla ochrony takich interesów Administratora jak konieczność zachowania dbałości o mienie i dobre imię).

 

Podanie danych osobowych jest konieczne do korzystania z usług bibliotecznych.

 

Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane do końca pełnego roku kalendarzowego od ostatniego skorzystania z usługi bibliotecznej albo po uregulowaniu należności

 

Przekazywanie danych

Dane osobowe mogą być udostępnione innym osobom, podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Dane mogą zostać udostępnione kontrahentom Administratora w celu wykonywania umowy zawartej z tym kontrahentem (w szczególności dla bieżącej obsługi systemów informatycznych Administratora).

 

Prawa

Każdy ma prawo do:

  1. dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,

  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania osobowych (w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora),

  3. przenoszenia danych osobowych, o ile spełnione są wymogi przewidziane przepisami,

  4. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
- Akceptuję Regulamin MBP Szczecin
- Zostałem(am) poinformowany(a) o zasadach przetwarzania danych osobowych Pouczenie